I.4. PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI

 I.4.1. PRIJAVA

Vsi, ki se nameravajo v šolskem letu 2018/2019 vpisati v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja in gimnazij, morajo izbrani srednji šoli v predpisanih rokih in na predpisanih
obrazcih (ter z morebitnimi drugimi dokazili) oddati  prijavo za vpis – prijavnico z oznako MŠŠ-2-1,20/08, ki je na voljo  na spletnih straneh  ministrstva na naslovu: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/#c17947.

 Vsak odda samo ENO izpolnjeno prijavnico, razen učencev in dijakov, ki se želijo poleg izbrane šole oz. programa vzporedno vpisati tudi v program Umetniška gimnazija, Glasbena in Plesna smer. Slednji posredujejo prijavnico tudi šoli, v katero se želijo vzporedno  vpisati v program Umetniška gimnazija, Glasbena in Plesna smer, ter fotokopijo prijavnice za vpis v izbrano šolo.

 Vsak naj že pred prijavo dobro preveri, ali je treba za vpis v program, ki si ga je izbral, poleg splošnih izpolnjevati tudi morebitne posebne pogoje in do kdaj je treba predložiti dokazila o njihovem izpolnjevanju.

Učenci, ki se prijavljajo za vpis v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oz.
tehniškega izobraževanja in gimnazij
, naj se že pred prijavo v želeni program o svoji izbiri posvetujejo tudi na svoji osnovni šoli in Centrih za informiranje in poklicno svetovanje. Preverijo naj, ali je njihova namera ustrezna glede na izražene interese in sposobnosti, možnosti za zaposlovanje in nadaljnje izobraževanje.

Podobno velja tudi za dijake, ki se želijo vpisati v nadaljnje srednje izobraževanje z zaključenim nižjim poklicnim izobraževanjem, za dijake, ki se želijo ponovno vpisati v 1. letnik programov iz predhodnega odstavka, kot tudi za učence, ki osnovno šolo zaključujejo v tujini.

Učenci osnovnih šol prijavnico skupaj s potrebnimi dokazili praviloma oddajo na osnovni šoli, ostali kandidati pa bodisi na osnovni šoli, kjer so končali osnovnošolsko izobraževanje, bodisi pa jo posredujejo neposredno izbrani srednji šoli. Učenci, ki osnovno šolo zaključujejo v tujini, prijavo pošljejo neposredno srednji šoli, na kateri se želijo izobraževati.

 I.4.2. ROKI

Učenci osnovnih šol oz. kandidati,
ki se za vpis v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega, srednjega
strokovnega oz. tehniškega izobraževanja in gimnazij prijavljajo prvič, morajo prijavnico oddati najkasneje do 5. aprila
2018
.

 Učenci, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini, bodo lahko prijavnico oddali še do 4. junija 2018Dijaki, ki se želijo ponovno vpisati v prvi letnik srednje šole, vendar v drug program, se lahko za vpis prijavijo do 5. aprila 2018 po postopku, kot velja za kandidate, ki se prijavljajo prvič. Če se ne bodo prijavili v tem roku, se bodo lahko prijavili do 4. junija 2018, vendar le na šole oz. za programe, kjer ne bo omejitve vpisa oz. bodo še prosta mesta.

Ob prijavi je treba predložiti naslednja dokazila:

– za vpis v programe, za katere je to posebej navedeno v poglavju I.1, potrdilo o psihofizičnih sposobnostih, ki ga izda pooblaščeni zdravnik,

  za vpis v programe, za katere je to posebej navedeno v poglavju I.1., potrdilo o opravljenem preizkusu, če potrdila NI izdala šola, na katero se prijavlja, sicer mu potrdila NI potrebno posebej predložiti,

– za vpis v športni oddelek programov Gimnazija in Ekonomska gimnazija (poglavje I.1.) potrdilo o izpolnjevanju športnih pogojev, če potrdila NI izdala šola, na katero se prijavlja, sicer mu potrdila NI potrebno posebej predložiti.

 Po končanem prijavnem roku bo ministrstvo, najkasneje do 10. aprila 2018, na svojih spletnih straneh objavilo informacijo o številu prijav za vpis (skupaj s številom razpisanih mest) v programe po šolah. Če ne bo dovolj prijavljenih kandidatov, bo srednja šola pred koncem roka za prenos prijav obvestila kandidate, da v šolskem letu 2018/2019 izobraževanja po tem programu ne bo organizirala.

V roku prijavljeni učenci in dijaki bodo lahko zaradi spremembe namere na podlagi teh informacij ali iz drugih razlogov svojo prijavo dvignili na srednji šoli, na katero so se prvotno prijavili, in jo do 25. aprila 2018 prenesli na drugo srednjo šolo oz. v drug program. Vse šole jih bodo, ne glede na število že prejetih prijav, sprejemale do navedenega datuma. Po tem roku prijav ne bo mogoče prenašati brez upravičenih razlogov, dokler postopek za vpis kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan, tj. do  5. julija 2018.

I.5. VPIS

Vsi prijavljeni učenci in dijaki bodo praviloma med 19. in vključno 22. junijem 2018, do 14. ure, izbranim šolam predložili dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev. O točnih datumih in urah jih bodo obvestile šole.

Učenci in dijaki, prijavljeni na šole oz. programe brez omejitve vpisa, bodo po predložitvi izvirnikov spričeval na
vpogled ali kopijah izvirnikov tudi vpisani.

Učenci in dijaki, prijavljeni na šole oz. programe z omejitvijo vpisa, bodo po predložitvi izvirnikov vseh dokazil na vpogled (spričeval in dokazil o doseženem številu točk iz nacionalnih preizkusov znanja ter potrdil o točkah, doseženih v skladu z merili, ki jih je definirala posamezna šola) ali kopij izvirnikov vseh dokazil sodelovali v izbirnem postopku. Učenci in dijaki bodo potrdilo o številu točk, pridobljenih z dosežki, ki jih je definirala šola v skladu s tretjim odstavkom 4. člena sklepa, prejeli na šoli, ki je te dosežke definirala.

Učenci in dijaki, ki bodo izbrani v prvem krogu izbirnega postopka, bodo do 22. junija 2018 tudi vpisani. Učenci in dijaki, ki v prvem krogu ne bodo izbrani, bodo na šolah seznanjeni s prostimi vpisnimi mesti, na katera bodo lahko kandidirali. O razvrstitvi na eno od naštetih srednjih šol bodo obveščeni 29. junija 2018, do 15. ure. Če bodo razvrščeni na šolo, na kateri so oddali
prijavnico, se bodo tam tudi vpisali. Če pa bodo razvrščeni na drugo šolo, bodo svojo prijavnico in dokumente dvignili ter jih do 5. julija 2018 (do 14. ure) odnesli na srednjo šolo, na katero bodo razvrščeni, in se tam tudi vpisali.

Prosta vpisna mesta bodo objavljena na spletnih straneh ministrstva najkasneje 6. julija 2018. Srednje šole bodo sprejemale prijave oz. vpisovale, dokler bodo imele prosta mesta, vendar najdlje do 31. avgusta 2018.

 I.6. MERILA ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA, IZBIRNI POSTOPEK IN ROKI

Če bo na šoli število prijavljenih učencev in dijakov za vpis v posamezni program srednjega izobraževanja tudi po koncu prenosa prijav (25. aprila 2018) večje od razpisanega števila mest v tem programu, bo šola s soglasjem ministra sprejela sklep o omejitvi vpisa. O tem bodo učenci in dijaki (s
strani šol) obveščeni najpozneje do 6. junija 2018
. Ministrstvo bo na svojih spletnih straneh 31. maja 2018 objavilo, katere šole bodo (v katerih programih) omejile vpis za šolsko leto 2018/2019.

    V nadaljevanju objavljamo sklep o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa, ki ga je sprejel minister, pristojen za izobraževanje, in postopek izbire. Sklep in merila so objavljeni tudi na spletnih straneh ministrstva na naslovu:  http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

  Tabela za izračun točk, potrebnih za vpis v srednje šole, ki bodo vpis omejile za šolsko leto 2018/2019, se nahaja na spletnih straneh ministrstva na naslovu: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/.

 

I.6.1. IZBIRNI POSTOPEK IN ROKI:

    Na šolah, ki bodo omejile vpis v programe srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja oz. gimnazij, bo izbira učencev potekala tako, da bodo srednje šole v prvem krogu po navedenih merilih izbrale učence za 90 % razpisanih mest. O rezultatih izbire bodo učenci obveščeni na šoli. Ministrstvo bo 22. junija 2018 na spletnih straneh objavilo spodnje meje 1. kroga izbirnega postopka. 

V 2. krogu izbirnega postopka sodelujejo le tisti kandidati, ki se po 1. krogu izbirnega postopka niso uvrstili na izbrano šolo. Slednji bodo kandidirali na 10% prostih mest na vseh srednjih šolah, ki bodo vpis omejile, in na vsa še prosta mesta na drugih srednjih šolah.

Na podlagi ponujenih prostih mest se bodo odločili za tiste programe oz. šole, na katere bi se želeli vpisati. Po (prioritetnem) vrstnem redu bodo lahko našteli do 10 šol oz. programov, v katere bi se želeli vpisati, ter svoje namere najkasneje do 27. junija 2018 (do 11. ure) oddali na srednji šoli, na katero so prijavljeni. O razvrstitvi na eno od naštetih srednjih šol bodo obveščeni 29. junija 2018 (do 15. ure) na šoli, na katero so oddali svoje namere za 2. krog.