S poklicno maturo kandidati dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji izobraževalnih programov srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja, poklicnega tečaja ter usposobljenost za visokošolski študij.

 Z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo. Poklicna matura vsako leto poteka v treh rokih, spomladanskem, jesenskem in zimskem. Dijak se lahko prijavi h kateremkoli roku. 

Poklicni maturanti, ki se želijo vpisati na univerzitetni študij, morajo ob poklicni maturi opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Vpisa na univerzitetni študij z opravljeno poklicno maturo ne omogočajo prav vsi univerzitetni študijski programi, vendar pa velika večina. Različni univerzitetni programi zahtevajo takšen izpit iz različnih predmetov – to je razvidno iz vsakoletnega razpisa za vpis, objavljenega na spletni strani visokošolske prijavno-informacijske službe. http://www.vpis.uni-lj.si/

Dijaki opravljajo POM iz 4. izpitnih  enot:

 1. ustni in pisni izpit iz slovenščine;
 2. ustni in pisni izpit iz temeljnega strokovno-teoretičnega predmeta;
 3. ustni in pisni izpit iz matematike ali tujega jezika;
 4. izdelek oz. storitev in zagovor.

Dijaki naše šole morajo pri 4. izpitni enoti oddati poročilo, ki je napisano v skladu z navodili.

V priponkah pa se nahajajo še drugi dokumenti, ki pomagajo dijakom k boljšemu uspehu.

POTEK IZVEDBE 4. IZPITNE ENOTE POKLICNE MATURE

V ŠOLSKEM LETU 2018/19

NAVODILA ZA KANDIDATE IN MENTORJE

 1. Vsak mentor razpiše do 10 tem. Mentor lahko ovrednoti zahtevnost nalog s eno, dvema ali tremi zvezdicami (manj zahtevne, srednje zahtevne in zahtevne naloge). Zahtevnost naloge se upošteva pri ocenjevanju. Le-te morajo biti razpisane do 4. petka v septembru tekočega leta in objavljene na oglasni deski. Mentor lahko sprejme največ 10 vlog.

 2. Kandidat si izbere temo in se prijavi na 4. izpitno enoto z obrazcem »Vloga za odobritev teme in mentorja četrtega predmeta poklicne mature za šolsko leto 2018/19«, ki ga dobi v tajništvu šole. Kandidat in mentor skupaj oblikujeta vsebino in cilje, nato kandidat odda izpolnjeno in s strani mentorja podpisano vlogo tajniku ŠMK g. Bojanu Terbucu.

Rok prijave je 2. petek v oktobru.

 1. Na osnovi vloge izda tajnik ŠMK »Sklep o odobritvi teme in mentorja četrtega predmeta poklicne mature za šolsko leto 2018/19«, iz katerega sta razvidna naslov teme in mentor. S podpisom kandidat potrdi prejem sklepa. Sklep se izda v dveh izvodih.

 2. Z izdanim sklepom kandidat prejme tudi obrazec »Navodila za izvedbo izpita iz četrtega predmeta poklicne mature«, ki ga skupaj z mentorjem izpolnita v roku 14 dni od izdaje sklepa. Navodila se izdajo v treh izvodih, en izvod obrazca obdrži kandidat, en izvod pa mentor, tretji izvod pa mentor odda tajniku ŠMK za arhiv. V navodilih mentor dijaku za vsak mesec določi do katere faze mora izdelati izdelek. Kandidat se mora ravnati po navodilih mentorja in pravočasno ter v celoti izvesti vse dogovorjene naloge. Mentor mora spremljati delo kandidata od začetka do konca naloge in v dogovorjenem časovnem okvirju. Mentor kandidata spodbuja, mu svetuje in skupaj razrešuje morebitne težave v času izdelave izdelka/storitve in poročila. Do konca novembra mora kandidat zaključiti fazo načrtovanja, ki jo mentor oceni z 0-10 točkami. Ta ocena je dokončna.

 3. Kandidat mora izdelati izdelek/storitev in na osnovi le-tega napisati poročilo v skladu z navodili za pripravo in izdelavo poročila, ki so objavljena na spletni strani šole.

Kandidat odda končni izdelek/storitev in nelektorirano poročilo do 2. petka v marcu svojemu mentorju.

 1. Mentor izdelek/storitev in poročilo pregleda in po potrebi zahteva dopolnitve. Ko je poročilo vsebinsko primerno, mora kandidat dati poročilo še v jezikovni pregled (v lastni režiji) in lektorirano poročilo oddati mentorju, ki oceni izdelek in poročilo v skladu s točkovnikom. Pregledano in ocenjeno (s podpisom mentorja)poročilo mentor, skupaj z ocenjevalnim obrazcem v pisni obliki, odda tajniku ŠMK g. Bojanu Terbucu do 3. petka v aprilu.

7. Kandidati, ki poročila do navedenega roka ne bodo oddali, ne bodo mogli pristopiti k opravljanju zagovora izdelka/storitve v spomladanskem izpitnem roku in bodo pri četrtem predmetu poklicne mature neocenjeni.

8. Zadnji rok za oddajo poročila o izvedbi četrtega predmeta poklicne mature v jesenskem in zimskem roku poklicne mature je 7 dni pred začetkom posameznega roka. V jesenskem roku je to petek, 16. avgust 2019. Upoštevajo se navodila, ki veljajo za kandidate za spomladanski rok, vendar z drugimi datumi.

TOČKOVNIK: Izpit je vreden 100 točk, razdeljen je na:

 • izdelek /storitev in poročilo so vredni 80 točk, in sicer:

 • načrtovanje (oceni mentor): 10 točk,

 • izvedba (oceni mentor): 55 točk,

 • dokumentacija (oceni mentor): 15 točk.

 • Zagovor je vreden 20 točk.

POMEMBNI DATUMI V ŠOLSKEM LETU 2018/19

Objava razpisanih tem

28. september 2018

Rok prijave tajniku ŠMK  (g. Bojanu Terbucu)

12. oktober 2018

Oddaja končnega izdelka/storitve in končnega poročila v pisni obliki mentorju

8. marec 2019

Oddaja ocenjenega končnega poročila v pisni obliki tajniku ŠMK odda mentor

19. april 2019

Oddaja poročila v jesenskem roku

16. avgust 2019

KOLEDAR POKLICNE MATURE 2019

DAN

DATUM

DEJAVNOST

PET

12. 10. 2018

Zadnji rok za oddajo prijavnice za 4. predmet PM tajniku ŠMK.

ČET

15. 11. 2018

Zadnji rok za oddajo predprijav k poklicni maturi in predmetu splošne mature, ter oddajo vlog za uveljavljanje pravic KPP.

PON

3. 12.2018

Zadnji rok za prijavo na zimski rok PM 2018.

TOR

22. 1. 2019

Zadnji rok za naknadno prijavo k PM (Z) iz upravičenih razlogov na šoli.

PON

28. 1. 2019

Zadnji rok za pisno odjavo od PM (Z) na šoli.

PET

1. 2. 2019

Slovenščina – pisno.

PON

4. 2. 2019

2. predmet (računalništvo, elektrotehnika ali mehatronika) – pisno

TOR

5. 2. 2019

Matematika, nemščina in angleščina – pisno

PON

4. 3. 2019

Seznanitev kandidatov z uspehom in podelitev obvestil in spričeval.

SOB

30. 3. 2019

Zadnji rok za prijavo na spomladanski izpitni rok PM in prijavo k izpitu iz maturitetnega predmeta SM v spomladanskem izpitnem roku.

PET

19. 4. 2019

Zadnji rok za oddajo čistopisa poročila o izvedbi 4. predmeta PM tajniku ŠMK.

NED

19. 5. 2019

Zadnji rok za naknadno prijavo k PM (S) iz upravičenih razlogov na šoli.

SOB

25. 5. 2019

Zadnji rok za pisno odjavo od PM (S) na šoli in rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje PM(dokazila si pridobi tajnik ŠMK iz e-asistenta) in predmeta SM (fotokopiji spričeval, ki jih je potrebno izročiti tajnici ŠMK na gimnaziji).

SRE

29. 5. 2019

SLO – pisno.

SOB

1. 6. 2019

ANG – pisno.

ČET

6. 6. 2019

NEM – pisno.

SOB

8. 6. 2019

MAT – pisno

TOR

11. 6. 2019

2. predmet PM – pisno.

ČET

13. 6. 2019

Začetek ustnega dela PM.

SOB

22. 6. 2019

Zaključek ustnih izpitov PM.

PET

5. 7. 2019

Seznanitev kandidatov z uspehom na PM in podelitev spričeval.

SOB

6. 7. 2019

Zadnji rok za prijavo na jesenski rok PM.

PON

8. 7. 2019

Zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo PM (S) na šoli.

ČET

11. 7. 2019

Seznanitev kandidatov z uspehom pri posameznem izpitu splošne mature.

SRE

14. 8. 2019

Zadnji rok za naknadno prijavo k PM (J) iz upravičenih razlogov na šoli.

PET

16. 8. 2019

Zadnji rok za oddajo poročila o izvedbi 4. predmeta PM tajniku ŠMK.

TOR

20. 8. 2019

Zadnji rok za pisno odjavo od PM (J) na šoli in predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje PM(dokazila si pridobi tajnik ŠMK iz e-asistenta) oz. predmeta SM.

SOB

24. 8. 2019

SLO – pisno in začetek ustnih izpitom PM(J).

PON

26. 8. 2019

MAT – pisno.

SRE

28. 8. 2019

NEM in ANG – pisno.

PET

30. 8. 2019

2. predmet PM – pisno.

SRE

4. 9. 2019

Zaključek ustnih izpitov PM.

PON

9. 9. 2019

Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM (J) in podelitev spričeval.

ČET

12. 9. 2019

Zadnji rok za vložitev pisne zahteve po pogledu v izpitno dokumentacijo.

Rajko Fajt, univ. dipl. inž.

predsednik ŠMK

PRAVILA POTEKA PISNEGA IN USTNEGA IZPITA POKLICNE MATURE-IZVEČEK

1. Dijak opravlja PoM iz štirih predmetov. Prvi predmet je materin jezik, drugi predmet je temeljni strokovni predmet (RAČ ali ELE ali MEH), tretji predmet je matematika ali tuj jezik in četrti predmet je izdelek ali storitev z zagovorom.

2. Dijak se mora na PoM prijaviti pravočasno (glej koledar PoM), v primerih navedenih v 28. členu Pravilnika o poklicni maturi pa se lahko prijavi tudi naknadno, o opravičenosti pa odloča šolska maturitetna komisija.

3. Najkasneje 4 dni pred začetkom izpitnega roka kandidat predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev tajniku ŠMK PoM na šoli, oz se mora v istem roku pisno odjaviti od poklicne mature ali opravljanja dela PoM (če dela le del PoM). Če se dijak ne odjavi (izpolnjuje pa pogoje), se šteje da je izkoristil izpitni rok, pri predmetu (-ih) pa se ga ne oceni.

4. Če kandidat iz opravičenih razlogov ne udeleži izpita PoM, mora ŠMK sporočiti razloge za neudeležbo najkasneje v 24 urah po začetku izpita, dokazila o upravičenosti razlogov za neudeležbo pa mora predložiti v treh delovnih dneh.

5. Če kandidat zamudi začetek pisnega izpita za manj kot 30 minut, lahko pristopi k opravljanju pisnega izpita, čas pa se mu ne podaljša. Če kandidat iz opravičenih razlogov zamudi začetek pisnega izpita za več kot 30 minut, mu lahko Državna komisija na predlog ŠMK dovoli opravljanje celega izpita v naslednjem izpitnem roku (podrobneje v 35. členu pravilnika).

6. Za pisni izpit ŠMK razporedi kandidate tri dni pred izpitom v prostore in to po abecednem vrstnem redu. Do objave razporeda je razpored izpitna tajnost, objavi pa se na dan izpita 60 minut pred začetkom pisanja. Sedežni red mora biti objavljen tudi na vhodu v izpitni prostor.

Kandidati se zberejo pred izpitni prostorom 20 minut pred začetkom pisanja. Zaradi identifikacije mora imeti kandidat dokument s fotografijo. Če kandidat osebnega dokumenta nima, nadzorni učitelj to zabeleži v zapisnik, identifikacija pa se opravi v 24 urah. Kandidat lahko ima pri izpitu le pripomočke, ki so določeni v predmetnem izpitnem katalogu. Kandidati v izpitnem prostoru ne smejo imeti pripomočkov kot je mobitel ali druge elektronske komunikacijske priprave.

7. Pisni izpit opravljajo vsi kandidati v istem izpitnem roku istega dne ob istem času. Pisni izpit se začne ob 9.00 uri. Med pisnem izpitom lahko izpitni prostor z dovoljenjem v spremstvu nadzornega učitelja zapusti le po en kandidat. Odsotnost je lahko le izjemoma daljša od 5 minut. Prvih 30 minut in praviloma zadnjih 15 minut pred iztekom časa , določenega za reševanje izpitne pole, ne sme noben kandidat zapustiti izpitnega prostora. Če sta pri pisnem izpitu dve poli, je med obema polama 10 minutni odmor, v tem času kandidati ne smejo zapuščati izpitnega prostora.

8. Kandidat, ki je pisni izpit začel, mora gradivo tudi oddati. Če kandidat odda gradivo predčasno v skladu z omejitvami iz 8. točke, nadzorni učitelj zapiše v zapisnik čas oddaje.

9. Šolska izpitna komisija objavi najkasneje tri dni pred začetkom ustnih izpitov na oglasni deski imena članov šolskih izpitnih komisij, poimenski razpored kandidatov, izpitne prostore ter čas opravljanja ustnega izpita pri določenem predmetu.

10. Izpraševalec pri ustnem izpitu je učitelj, ki izpolnjuje pogoje za učitelja predmeta in je praviloma kandidata poučeval v zaključnem letniku. Ustni izpit se začne, ko predsednik šolske izpitne komisije pokliče kandidata, da si izbere izpitni listek. Kandidat ima pravico enkrat zamenjati izpitni listek. Kandidat ima pred začetkom ustnega izpita pravico do 15 minutne priprave. Ustni izpit pa lahko traja največ 20 minut. Izpitni listki se vrnejo v komplet izpitnih listkov.

11. Kandidat opravi poklicno maturo, ko je pri vseh predmetih ocenjen pozitivno. Ne glede na prejšnje določilo je lahko kandidat ocenjen pri enem predmetu pozitivno, če je pri ostalih predmetih ocenjen vsaj z oceno 3, pri enem predmetu pa je zbral vsaj 80% točk potrebnih za pozitivno oceno. Splošni uspeh se izraža na lestvici od 8 do 23 točk.

12. Kandidat lahko poklicno maturo opravlja v celoti večkrat. Če pa je na PoM ocenjen z vsaj dvema pozitivnima ocenama, lahko pri ostalih dveh predmetih negativno oceno popravlja še dve leti po opravljanju mature, na isti šoli. Če pa je kandidat opravil maturo in želi oceno izboljšati, ima pravico do enkratnega izboljšanja ocene še dve leti po opravljeni PoM. Ocena četrtega predmeta je trajna. Lahko pa v naslednjem roku ob ponovnem opravljanju PoM kandidat ponovno opravlja četrti predmet, pri oceni pa se upoštevajo točke dosežene v tem roku.

13. Kršitve maturitetnih pravil:

 • vpisovanje neprimernih znakov ali vsebine v izpitno polo,

 • posedovanje pomožnega listka oz. drugih nedovoljenih pripomočkov,

 • oziranje, pogovarjanje oz. sporazumevanje,

 • prepisovanje ali dopustitev prepisovanja,

 • uporaba pomožnega listka, elektronskih pripomočkov oz. drugih nedovoljenih pripomočkov,

 • motenje poteka izpita,

 • ponavljanje kršitev ali njihovo stopnjevanje,

 • predložitev dela drugega kandidata,

 • posedovanje gradiva z oznako izpitne tajnosti,

 • zamenjava identitete kandidata.

14. Ukrepi za kršitve:

 • opomin,

 • prekinitev reševanja izpitne pole,

 • prekinitev dela izpita,

 • razveljavitev vseh opravljenih izpitov poklicne mature.

15. Varstvo pravic kandidatov:

Če so bile pri opravljanju pisnega ali ustnega izpita kršene določbe zakona ali pravilnika, ki se nanašajo na postopek izvedbe, je dovoljena pritožba na ŠMK naslednji dan po opravljanju pisnega ali ustnega izpita. ŠMK odloči o pritožbi v 5 dneh od prejema pritožbe. Če ugotovi, da je pritožba utemeljena, lahko spremeni točke na podlagi dokumentacije ali imenuje tričlansko komisijo, ki najkasneje v treh dneh ponovno oceni znanje kandidata. Odločitev ŠMK je dokončna.

Kandidat lahko v treh dneh po objavi rezultatov zahteva, da mu šola omogoči vpogled v:

 • izpitno dokumentacijo,

 • način izračuna izpitne ocene.

Na podlagi vloge kandidata šola pripravi vpogled v dokumentacijo v skladu s koledarjem poklicne mature, pri vpogledu pa je lahko prisotna še ena oseba, ki praviloma ni učitelj na šoli. Kandidat lahko najkasneje naslednji dan po vpogledu vloži na ŠMK obrazložen pisni ugovor na oceno ali način izračuna izpitne ocene. Če je ugovor upravičen se ocena popravi.

Izvleček iz Pravilnika o poklicni maturi je pripravil Bojan Terbuc, tajnik ŠMK PoM

Celoten Pravilnik o poklicni maturi lahko najdete na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport oziroma v Uradnem listu RS, št. 44/08 in 9/09)

ŠOLSKI CENTER PTUJ

Elektro in računalniška šola

Volkmerjeva 19, 2250 Ptuj

NAVODILA ZA IZVEDBO PISNEGA IZPITA POKLICNE MATURE

1. Naloge nadzornega učitelja:

Pri pisnem izpitu sta nadzorna dva strokovna delavca, ki ne smeta biti učitelja predmeta, pri katerem nadzorujeta potek izpita. Nadzorna učitelja pri pisnem izpitu zagotavljata, da se upoštevajo maturitetna pravila, in zabeležita v zapisnik pisnega izpita vse podrobnosti, ki so se zgodile med izpitom.

Nadzorni učitelj:

 • preveri urejenost izpitnega prostora,

 • preveri prisotnost kandidatov in njihovo identiteto,

 • kandidatom da ustrezna navodila za delo in jih opozori na upoštevanje maturitetnih pravil,

 • preveri, ali kandidati sedijo po določenem sedežnem redu,

 • razdeli gradivo za izpit in opozori kandidate, da preverijo, če so prejeli vso gradivo,

 • preveri pravilnost ravnanja s šiframi,

 • opozori kandidate, da preberejo navodila,

 • nadzoruje potek izpita tako, da ne moti kandidatov,

 • spremlja kandidata med krajšo odsotnostjo iz izpitnega prostore,

 • vodi zapisnik o opravljanju pisnega izpita in zabeleži vse posebnosti, ki so se zgodile med izpitom,

 • pri morebitnih kršitvah izreče opomin oziroma obvesti predsednika ŠMK o drugih kršitvah in to zabeleži v zapisnik, ki ga po končanem izpitu izroči tajniku ŠMK.

Nadzorni učitelj po izteku časa za opravljanje pisnega izpita zbere pisne izdelke kandidatov ter pregleda, ali so pravilno nalepili šifre ter če so oddani vsi razdeljeni listi. Zbrane in urejene pisne izdelke shrani v vrečke za vračanje gradiva iz izpitnega prostora, ki jih takoj izroči predsedniku ali tajniku ŠMK ter zaklene izpitni prostor.

2. Kandidati:

Za pisni izpit ŠMK razporedi kandidate tri dni pred izpitom v prostore in to po abecednem vrstnem redu. Do objave razporeda je razpored izpitna tajnost, objavi pa se na dan izpita 60 minut pred začetkom pisanja. Sedežni red mora biti objavljen tudi na vhodu v izpitni prostor.

Kandidati se zberejo pred izpitni prostorom 20 minut pred začetkom pisanja. Zaradi identifikacije mora imeti kandidat dokument s fotografijo. Če kandidat osebnega dokumenta nima, nadzorni učitelj to zabeleži v zapisnik, identifikacija pa se opravi v 24 urah. Kandidat lahko ima pri izpitu le pripomočke, ki so določeni v predmetnem izpitnem katalogu. Kandidati v izpitnem prostoru ne smejo imeti pripomočkov kot je mobitel ali druge elektronske komunikacijske priprave.

Če kandidat zamudi začetek pisnega izpita za manj kot 30 minut, lahko pristopi k opravljanju pisnega izpita, čas pa se mu ne podaljša. Če kandidat iz opravičenih razlogov zamudi začetek pisnega izpita za več kot 30 minut, mu lahko Državna komisija na predlog ŠMK dovoli opravljanje celega izpita v naslednjem izpitnem roku (podrobneje v 35. členu pravilnika).

Pisni izpit opravljajo vsi kandidati v istem izpitnem roku istega dne ob istem času. Pisni izpit se začne ob 9.00 uri. Med pisnem izpitom lahko izpitni prostor z dovoljenjem v spremstvu nadzornega učitelja zapusti le po en kandidat. Odsotnost je lahko le izjemoma daljša od 5 minut. Prvih 30 minut in praviloma zadnjih 15 minut pred iztekom časa , določenega za reševanje izpitne pole, ne sme noben kandidat zapustiti izpitnega prostora. Če sta pri pisnem izpitu dve poli, je med obema polama 10 minutni odmor, v tem času kandidati ne smejo zapuščati izpitnega prostora.

Kandidat, ki je pisni izpit začel, mora gradivo tudi oddati. Če kandidat odda gradivo predčasno v skladu z omejitvami iz prejšnjega odstavka, nadzorni učitelj zapiše v zapisnik čas oddaje.

Kršitve maturitetnih pravil:

 • vpisovanje neprimernih znakov ali vsebine v izpitno polo,

 • posedovanje pomožnega listka oz. drugih nedovoljenih pripomočkov,

 • oziranje, pogovarjanje oz. sporazumevanje,

 • prepisovanje ali dopustitev prepisovanja,

 • uporaba pomožnega listka, elektronskih pripomočkov oz. drugih nedovoljenih pripomočkov,

 • motenje poteka izpita,

 • ponavljanje kršitev ali njihovo stopnjevanje,

 • predložitev dela drugega kandidata,

 • posedovanje gradiva z oznako izpitne tajnosti,

 • zamenjava identitete kandidata.

Ukrepi za kršitve:

 • opomin,

 • prekinitev reševanja izpitne pole,

 • prekinitev dela izpita,

 • razveljavitev vseh opravljenih izpitov poklicne mature.

Bojan Terbuc, prof.

Tajnik ŠMK