CroCoos

Projekt CroCooS

CroCooS (medsektorske aktivnosti za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja) je projekt EU s področja izobraževanja. Osredotoča se na preprečevanje in zgodnje ukrepanje za zmanjševanje osipa s posebnim poudarkom na sistemih zgodnjega opozarjanja, ki so osnovani na medsektorskem in horizontalnem sodelovanju različnih deležnikov.

Projekt hkrati poteka v treh državah, in sicer: na Madžarskem, v Srbiji in Sloveniji.

V projekt je vključenih 15 slovenskih šol srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Elektro in računalniška šola Ptuj bo sodelovala v projektu kot ena izmed petih testnih šol, in sicer od maja 2015 do decembra 2016.

Člani šolskega strokovnega tima, ki sodeluje v projektu, so: Nina Kokol (vodja tima), Nataša Vidovič, Monika Čeh, Bogdana Hacin, Nataša Granda Krepfl, Andreja Čelan, Ljudmila Ćajić, David Drofenik.

Najpomembnejše aktivnosti, ki jih bomo v okviru projekta izvajali na naši šoli za preprečevanje osipa, so:

  • izobraževanje šolskega strokovnega tima in celotnega učiteljskega zbora;
  • delavnice za starše in individualna srečanja s starši;
  • vzpostavitev občutka pripadnosti šoli in ureditev njenih prostorov;
  • vzpostavitev delovanja elektronske skrinjice in usposabljanje za spletno izobraževanje učiteljev;
  • promocija šolskega strokovnega tima in promocija šole;
  • analiziranje »osipnikov« zadnjih let;
  • animirati nekaj dijakov in jih »usposobiti«, da bodo s pomočjo nas – mentorjev predvsem z obliko pogovora lahko pomagali drugim dijakom …

 

LAN PARTY

Vsako leto na naši šoli organiziramo LAN-party v izvedbi dijakov in vodstvom mentorja. LAN-party poteka v dveh delih in sicer uradnem in pa neuradnem  delu v katerem se igrajo različne igre na različnih platformah.  LAN-p je pravzaprav postal že tradicija, ki se bo vsekakor ohranila saj se LAN.a vsako leto udeleži vedno več zagretih pristašev igranja  iger, ki vedno znova povedo, da se bodo LAN.a udeležili tudi drugo leto.