Organizacija

V DOMU OMOGOČAMO:

 • bivanje v dijaških sobah (enoposteljne in dvoposteljne),
 • prehrano: zajtrk, kosilo, večerja,
 • posteljnino in redno pranje (menjava na 14 dni),
 • pomoč pri učenju (tudi zunanje inštrukcije glede na potrebe dijakov),
 • uporabo: učilnic, računalnikov, trim kabineta, športnega igrišča, sobe za namizni tenis in najetih telovadnic (košarka, odbojka, mali nogomet),
 • gledanje televizije in domskega kina,
 • udeležbo na športnih in kulturnih prireditvah zunaj doma (glasbena in športna srečanja domov Slovenije),
 • udeležbo na Domijadi – športno-kulturno srečanje dijaških domov Slovenije.

TEMELJNA PRAVILA ŽIVLJENJA
Temeljna pravila veljajo za vse stanovalce in delavce doma, saj so potrebna za zagotavljanje kakovostnega skupnega življenja, bivanja in dela. Medsebojni odnosi temeljijo na spoštovanju temeljnih človekovih pravic, priznavanju različnosti, strpnem odnosu do drugače mislečih in na spodbujanju odgovornosti do sočloveka in sebe. Do sostanovalca, delavcev doma in obiskovalcev se vedemo kulturno, pošteno, iskreno in prijateljsko. Ob vsakem času skrbimo za estetsko urejenost in čistost bivalnih prostorov, skupnih prostorov ter okolice doma. Vsi smo dolžni čuvati domsko premoženje in preprečevati škodo.

Domska pravila in hišni red pripravi in potrdi pedagoški zbor, skladno s Pravilnikom o bivanju v dijaških domovih (Uradni list RS, št. 30/2018).
V HIŠNEM REDU se določijo pogoji in pravila za dijake in študente, ki bivajo v dijaškem domu. Hišni red vsebuje: poslovni čas, urnik aktivnosti in obveznosti dijakov, pogoje in pravila v zvezi s prenočevanjem, odsotnostjo in zdravjem,  sobni red, način obveščanja, varovanje objekta, zagotavljanje zdravja, varnosti in zasebnosti.

PRAVICE DIJAKOV
Dijak ima v dijaškem domu pravico do:

 • uporabe sobe, do standardnih pogojev bivanja, prehrane, učenja, prostega časa ter vzgojne obravnave,
 • zagotovitve zasebnosti in osebne varnosti,
 • nočnega počitka in miru med 22. in 6. uro in ustreznih pogojev za učenje,
 • delovanja in aktivnosti pri organizaciji skupnih dejavnosti v domu (Domska skupnost),
 • udeležb in sodelovanja na vseh prireditvah in drugih aktivnostih doma,
 • prilagojenih pogojev bivanja glede na potrebe oseb s posebnimi potrebami,
 • pravočasne in objektivne informacije,
 • varnosti in zaščiti pred morebitnimi škodljivimi vplivi drugih dijakov, obiskovalcev ali delavcev doma in pred vsemi oblikami nasilja,
 • spoštljive obravnave v skladu z zakonom, mednarodnimi predpisi o človekovih in otrokovih pravicah in splošnimi družbenimi pravili.

DOLŽNOSTI DIJAKOV
Dolžnosti dijakov v času bivanja v domu so:

 • da upoštevajo določila Pravilnika o bivanju v dijaškem domu in Domska pravila,
 • da redno in pravočasno obiskujejo učne ure in druge oblike organiziranega dela v domu, da opravljajo svoje obveznosti v skladu z internimi pravili doma,
 • da ravnajo v skladu z navodili in odločitvami vzgojiteljev in drugih pristojnih organov dijaškega doma,
 • da skrbijo za lastno zdravje in varnost in ne ogrožajo zdravja in varnosti ter telesne in duševne integritete drugih,
 • da upoštevajo navodila in pravila za zagotavljanje požarne varnosti in zdravja pri dejavnostih, pri katerih sodelujejo,
 • da pri svojem ravnanju upoštevajo medsebojne pravice in obveznosti, predpise ter spoštujejo splošna pravila vedenja in civilizacijske vrednote,
 • da se spoštljivo vedejo do dijakov, vzgojiteljev in drugih oseb,
 • da skrbijo za urejenost in snažnost sobe, dijaškega doma in domskega okolja.

V DIJAŠKEM DOMU JE PREPOVEDANO: nasilno vedenje; izvajanje nedovoljenih načinov uvajanja novincev v dom; prinašanje, posredovanje, ponujanje, prodajanje, omogočanje, uživanje alkohola ali drugih drog; kajenje; ogrožanje varnosti in zdravja drugih in svojega; onesnaževanje oz. uničevanje žive in nežive narave in kakršna koli druga dejanja, ki povzročajo nematerialno ali materialno škodo sebi ali drugim, oziroma ogrožajo ljudi, naravo, okolje, stvari in premoženje.

POHVALE IN NAGRADE
Pohvale in nagrade so:

 • ustne pohvale,
 • pisna priznanja,
 • knjižne in druge nagrade.

Dijaški dom z internimi pravili določi pogoje in merila ter postopek izrekanja pohval, priznanj in podeljevanja nagrad dijakom, ki se s svojim delom in vedenjem odlikujejo ter izkazujejo druge vrline oziroma sposobnosti. Pobude za pohvale, priznanja in nagrade lahko dajejo dijaki, vzgojna skupina, strokovni delavci dijaškega doma in drugi.
Dijaki so lahko pohvaljeni in nagrajeni za:

 1. izjemno aktivnost pri organizaciji domskega življenja in pri aktivnostih v prostem času,
 2. aktivno sodelovanje v vzgojni skupini in domskih skupnosti,
 3. pomoč pri spoštovanju domskih pravil in ustvarjanju pozitivne klime ipd.

VZGOJNI UKREPI
Namen vzgojnega ukrepanja je, da se na podlagi individualne obravnave dijaka, ki je storil kršitev, vpliva nanj z izrečenimi vzgojnimi ukrepi:

 • alternativni vzgojni ukrepi (pobotanje oz. poravnava konflikta, poprava škodljivih posledic njegovega ravnanja, izvršitev nekega neobveznega dobrega dela oziroma naloge, izvršitev naloge in obveznosti izven načrtovanega časa, premestitev dijaka v drugo vzgojno skupino, vključitev dijaka v strokovno verificiran program pomoči, odreditev začasnega bivanja doma pri starših in drugi ukrepi, ki jih dom določi z internimi pravili);
 • vzgojni ukrepi (opomin, ukor, izključitev iz dijaškega doma).

Vsi si prizadevamo, da vzgojnih ukrepov ni potrebno izrekati.
Bodimo dom brez kazni.

Skip to content