Hišni red

DIJAKOM OB ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA

POVZETEK IZ HIŠNEGA REDA ŠOLSKEGA CENTRA PTUJ

Dijaki se smejo v šoli zadrževati od 6.30 do 15. ure.

Parkiranje koles, motorjev in avtomobilov je dovoljeno samo na za to urejenih prostorih. Pri vožnji po zemljišču in parkirišču šole je potrebno upoštevati predpise o varnosti v cestnem prometu. Hitra in nevarna vožnja na zemljišču šole predstavlja kršitev hišnega reda.

Dijaki se v času odmora zadržujejo v šolskih prostorih, šolski knjižnici ali jedilnici. Na hodnikih se morajo dijaki vesti mirno in ne preglasno.

Dežurstvo in rediteljstvo dijakov

* Dežurstvo dijakov se začne ob 8.00 in konča ob 14.10.

Dežurni dijak opravlja naslednje naloge:

* daje potrebne informacije obiskovalcem,

* o vseh nepravilnostih in dogodkih seznanja dežurnega učitelja oz. vodstvo šole,

* opozarja dijake na kršitev hišnega reda in skrbi za red in čistočo na hodnikih,

* opravlja naloge v skladu z navodili dežurnega učitelja in drugih zaposlenih.

Reditelja v oddelku:

* skrbita za red in čistočo v učilnici,

* ob začetku ure morata preveriti in prijaviti vsako odsotnost dijakov,

* odsotnost učitelja javita po preteku 10 minut v tajništvo,

* opravljata naloge v skladu z navodili učitelja.

Obveščanje dijakov

Obveščanje dijakov poteka preko razrednikov, okrožnic, obvestil na oglasnih deskah in preko spletne strani šole.

Malica

Dijaki, ki imajo naročeno malico, jo prevzamejo z dijaško izkaznico ali elektronskim ključkom. V primeru odsotnosti dijaka je naročeno malico mogoče odjaviti po telefonu (02 78 71 700), preko spletne aplikacije ali preko e-pošte: malica@csptuj.si. Če naročnik malice ne odjavi in/ali ne dvigne, mora plačati celotno ceno.

Prepovedi

V šoli je prepovedano:

* psihično in fizično nasilje,

* kajenje, uživanje alkohola in drugih drog ter posedovanje, ponujanje ali prodajanje alkohola in drugih drog ter obiskovanje vseh oblik vzgojno- izobraževalnega procesa pod vplivom alkohola in drugih drog,

* posedovanje predmetov in sredstev, ki ogrožajo varnost in zdravje ljudi ali varnost premoženja,

* uporabljanje mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav med poukom in drugimi oblikami vzgojno-izobraževalnega procesa, razen če se naprava po navodilu učitelja uporablja kot učni pripomoček,

* namerno zamujanje in izostajanje od pouka in drugih dejavnosti,

* pisanje po klopeh, notranjih in zunanjih šolskih stenah,

* uničevanje šolske opreme,

* vdiranje v garderobe v telovadnici,

* onesnaževanje okolice šole,

* vsako vedenje, ki ogroža bivanje in delo vseh, ki se nahajajo v šoli,

* obnašanje v nasprotju z določili pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah, s šolskimi pravili in hišnim redom in navodili delavcev šole.

Ukrepi:

* v primeru ugotovljenega posedovanja, ponujanja, prodajanja, uživanja alkohola, drog, predmetov in sredstev, ki ogrožajo varnost in zdravje, tatvin, psihičnega in fizičnega nasilja, šola obvesti starše, po potrebi pokliče reševalno vozilo ali policijo,

* v primeru, da učitelj med poukom ugotovi nedovoljeno uporabo mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav, napravo odvzame in jo preda v tajništvo šole, kjer jo prevzamejo starši oz. skrbniki,

* primere kršitev drugih naštetih prepovedi ureja Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah.

 

Skip to content