Skupina za kakovost na ERŠ Ptuj

  VODENJE VIZ Samoevalvacija in zagotavljanje kakovosti

Vir: http://www.ipsos.si/VodenjeVIZ_Menu_samoevalvacija_kakovost.html, 28. 1. 2021

Sistem zagotavljanja kakovosti je zahteven in dolgotrajen proces. Skupina za kakovost na Elektro in računalniški šoli postopoma oblikuje ta sistem.

Člani komisije za kakovost so: Rajko Fajt, Zoltan Sep, Monika Čeh, Nataša Vidovič in Ljudmila Ćajić.

Načrt dela:

– parcialne predloge in pobude vseh udeležencev izobraževanja ter učiteljev in staršev strniti in jih nasloviti na ustrezne organe šole oz. ustanove, ki so za to odgovorni,

– v sodelovanju s strokovnimi aktivi posodobiti promocijske dejavnosti šole,

– spodbujati nagrajevanje zaposlenih s pohvalami, Žgečevimi priznanji in plaketami,

– k sodelovanju v KZK povabiti dijake in starše,

– vzpostaviti sodelovanje z dijaško skupnostjo,

– nadgraditi delo z nadarjenimi dijaki (več interesnih dejavnosti ter priprava INDEP),

– spodbujati zaznavanje trendov v izobraževanju ter vzgojnih smernicah,

– spodbujati racionalizacijo administrativnega dela,

– vključevanje tistih zaposlenih v različne aktivnosti šole, ki so do sedaj ostali v ozadju,

– več pozornosti nameniti ohranjanju zdravja in dobre delovne kondicije,

– spodbujanje vodij aktivov, da s svojim zgledom, energijo, znanjem in veščinami usmerjajo sodelavce in jih motivirajo k večji kakovosti opravljenega dela.

V komisijo za varstvo pravic dijakov, ki je imenovana na nivoju ŠC sta izmed zaposlenih na Elektro in računalniški šoli imenovana Bojan Terbuc, prof. in Mirjana Šeruga, prof..

Kakovost v šolah (KzP) | Sistemi vodenja

 Vir: http://sistemi.sistko.si/portfolio/kzp-v-soli/, 28. 1. 2021

Skip to content